Krajkářská škola dnes

Škola vychovává krajkářky v úctě k tradici, rozvíjí jejich umělecké cítění a vkus. Odborně a výtvarně vzdělané učitelky zajišťují výuku na kvalitativně vysoké úrovni a samy navrhují a kreslí nové vzory. Žákyně se podílejí na jejich realizaci v ručně paličkované krajce, které reprezentují školu a město Vamberk na výstavách v České republice i v zahraničí. Město Vamberk od roku 1994 pravidelně na přelomu června a července pořádá Mezinárodní setkání krajkářek, jejichž součástí je soutěžní přehlídka českých výtvarníků nazvaná Bienále české krajky, a Krajkářské slavnosti, kterých se Krajkářská škola Vamberk rovněž aktivně zúčastňuje. MIROSLAVA ŠUSTROVÁ Vystudovala Střední odbornou uměleckořemeslnou školu při Školském ústavu umělecké výroby v Praze a Doplňkové pedagogické studium Mistr odborného výcviku na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové. V letech 1986 – 1989 pracovala jako mistr odborného výcviku na Středním odborném učilišti textilním, obor ruční krajkářka pro Vambereckou krajku Vamberk. V letech 1997 – 1999 učila na pobočce Školského ústavu umělecké výroby v Letohradě. V Krajkářské škole ve Vamberku učí paličkování v zájmových kurzech děti a dospělé žákyně od roku 1999. JANA LANGOVÁ Vystudovala Střední odbornou uměleckořemeslnou školu při Školském ústavu umělecké výroby v Praze a Doplňkové pedagogické studium Mistr odborného výcviku na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové. Od roku 1991 vyučuje ručně paličkovanou krajku v Krajkářské škole ve Vamberku.

 

Krajkářská škola Vamberk pořádá příležitostné výstavy ručně paličkovaných krajek a módní přehlídky, vše ze své vlastní tvorby. Tradiční jsou každoroční adventní výstavy.

 

VÝUKA RUČNĚ PALIČKOVANÉ KRAJKY

Kurzy pro dospělé:                        
pondělí 15.30 - 18.30 hod.
úterý 8.30 - 11.30 16.00 - 19.00 hod.
středa 8.30 - 11.30 15.30 - 18.30 hod.
čtvrtek 8.30 - 11.30 hod.

Zájmové kurzy pro děti:
pondělí 13.00 - 15.30 hod.
středa 13.00 - 15.30 hod.
pátek 13.00 - 15:30 hod.

Základní škola Potštejn:
čtvrtek 12.30 - 15.30 hod.

Kontakt:
Tyršova 25, 517 54 Vamberk
www.krajkarskaskola.cz
e-mail: krajka@vamberk.cz
tel.: 494 541 247

 

Historie Krajkářské školy ve Vamberku v datech

1887 první jednání o zřízení školy. Vedením města Vamberka podána žádost na c. k. Ministerstvo kultu a vyučování ve Vídni

1888 založení školy povoleno 1889 otevřena c. k. První česká odborná škola krajkářská ve Vamberku

1905 škola zestátněna a podřízena c. k. Ústřednímu běhu krajkářskému ve Vídni. Nesla název První česká státní odborná škola krajkářská ve Vamberku

1919 po rozpadu Rakousko – Uherska se škola ve Vamberku stává součástí Státního ústavu školského pro domácký průmysl v Praze

1964 Státní ústav školský přejmenován na Školský ústav umělecké výroby Praha (ŠÚUV) – pobočka Vamberk

1999 ŠÚUV zrušen, Krajkářská škola Vamberk za podpory města Vamberka přechází pod Dům dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou

2004 příspěvková organizace města: KRAJKA – středisko pro volný čas, Vamberk

2006 Krajkářská škola Vamberk – organizační složka města

 

Krajkářství ve Vamberku

Krajkářství ve Vamberku a v regionu Podorlicka má čtyřsetletou historii a bohatou tradici. Jeho počátky sahají k roku 1627, kdy zdejší panství získal císařský generál Kašpar z Grambu, jehož manželka Magdaléna Grambová, původem z Flander, zavedla mezi zdejším obyvatelstvem paličkování jako robotní povinnost. Tak se místní ženy naučily paličkovat krajky flanderského a bruselského typu z bavlny a hedvábí. Byly to mnohdy velmi jemné, mnohopárové krajky, technicky i řemeslně náročné, u kterých se kladl důraz na preciznost, dokonalost a rozmanitost vzoru. Zdobila se jimi šlechta i bohatí měšťané. Místní krajkářky je dále zdokonalovaly a samy vymýšlely nové skladby ornamentů. Vzniklo velké množství tzv. vláčkových krajek, které Vamberk proslavily. Vzory se v rodinách dědily z generace na generaci a krajkářství bylo často jediným zdrojem obživy. Krajkářky často paličkovaly 16 - 18 hodin denně. V 19. století se obliba vláčkových krajek rozšířila i na lidové kroje. Podomní obchodníci, tzv. faktoři, je od místních krajkářek vykupovali a prodávali na lidové kroje na Moravě, ve Slezsku i v Uhrách. Na Vamberecku se také paličkovaly nejrůznější pokrývky, ubrusy, vsadky do záclon i celé záclony, různé přehozy, vložky do ložního prádla, krajky na církevní roucha, oltáře a jiné. Poté, co výrobu metrových krajek zcela ovládla strojní výroba, přesunula se ručně paličkovaná krajka k umělecké výrobě a v současnosti je stále více vyhledávanou a oblíbenou volnočasovou rukodělnou aktivitou.

 

První česká odborná škola krajkářská

V roce 1889 byla ve Vamberku zřízena c. k. První česká odborná škola krajkářská. Jejím úkolem bylo udržovat tradici ručního paličkování krajek, vychovávat nové krajkářky, podporovat prodej krajek a ulevit tak bídě v podhůří Orlických hor. První učitelkou a správkyní školy se stala slečna Aloisie Kubiasová. Krajkářská škola se pracemi svých žákyň účastnila mnoha výstav a získala významná ocenění. V roce 1905 byla škola zestátněna a podřízena císařskokrálovskému Ústřednímu běhu krajkářskému ve Vídni. Byla jedinou z odborných krajkářských škol v celém Rakousko-Uhersku, kde se vyučovalo i kreslení a název První české státní odborné krajkářské školy ve Vamberku jí byl zachován. Učitelky se vzdělávaly ve Vídni. V roce 1919 škola ve Vamberku stala pobočkou Státního ústavu školského pro domácký průmysl v Praze. Ze sbírek Krajkářské školy ve Vamberku bylo roku 1929 zřízeno Muzeum krajky. Roku 1999 (110 let existence Krajkářské školy ve Vamberku) byl Školský ústav umělecké výroby a jeho pobočky po celé České republice Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy zrušeny. Škola ve Vamberku přechází za podpory města Vamberk pod okresní Dům dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou. 1. září 2006 se Krajkářská škola Vamberk stává organizační složkou města Vamberka. V současné době školu navštěvuje v zájmových kurzech paličkování na 140 žákyň, dětí a dospělých žen z Vamberka i okolí.

 

Fotogalerie

Děti a krajka

Výuka ve škole

Krajka v detailech

Návrářství a práce krajkářské školy